Židikų kultūros centras

Populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta.

Kultūros centras

Mažeikių rajono Židikų kultūros centras pastatytas 1969 metais. Įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kuris viešai teikia, kultūros, kultūrinio švietimo ir kitas paslaugas Mažeikių rajono visuomenei, taip pat ir kitiems asmenims.

Kultūros centras yra ne pelno siekianti įstaiga. Kultūros centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono Savivaldybės mero potvarkiais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitais teisės aktais ir šiuo veiklos planu.

Kultūros centro veiklos plano paskirtis efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, numatyti perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti kultūros centro bendruomenę aktualioms kultūros problemoms rajone spręsti.

Kultūros centro struktūrą sudaro Židikų kultūros centras ir kultūros centro filialai: Ukrinų filialas ir Pikelių filialas.

Židikų kultūros centras yra populiariausia bendruomenės susibūrimo vieta. Per vieną sezoną kultūros centro organizuojamuose renginiuose apsilanko per 1 000 lankytojų.

Kultūros centras vykdydamas savo veiklą tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu bei profesionalaus meno sklaida.

Kultūros centre ir kultūros namuose įdomiai ir turiningai savo laisvalaikį, lankydami meno kolektyvus kiekvieną kūrybinį sezoną praleido apie 200 židikiškių, ukriniškių ir pikeliškių. Šiuo metu Židikų kultūros centre veikia 22 mėgėjų meno kolektyvai. Visi meno kolektyvai yra aktyvūs įvairių renginių, švenčių, festivalių dalyviai, prizininkai. Be to, kad nuolat dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose jie ir patys nuolat inicijuoja ir organizuoja daug renginių, projektų, kuriuose mielai lankosi didelė dalis židikiškių. Kultūros centras didžiuojasi ir nuoširdžiai džiaugiasi visų meno kolektyvų pasiektais rezultatais, laimėjimais ir įvertinimais, kurie svariai prisideda prie mūsų rajono žinomumo ir patrauklumo didinimo. Prasidedant naujam kūrybiniam sezonui į Židikų kultūros centre veikiančius meno kolektyvus yra kviečiami įsijungti ir nauji nariai.

Židikų kultūros centras yra apdovanotas nominacija „Geriausias kultūros centras“.

Kultūros centro vizija

Laisvalaikio, pramogų, liaudies meno, vietos tradicijų ir papročių skleidimo kultūros centras. Moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose, plečiantis profesionalaus ir mėgėjų meno veiklą. Plečiantis aptarnaujamos teritorijos ribas, užmezgantis abipusius kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su kitomis ES šalimis.

Uždaviniai

 • rūpintis vietos bendruomenės gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros puoselėjimu;
 • skatinti meno mėgėjų, liaudies meno vystymąsi;
 • sudaryti sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei;
 • suteikti galimybes vietos gyventojams pagal jų sugebėjimus dalyvauti kultūros vertybių įsisavinimo ir jų kūrimo procese;
 • propaguoti profesionalų meną;
 • bendradarbiauti su rajono meno, kultūros, švietimo ir kitomis įstaigomis organizuojant įvairius renginius, susitikimus ir kita;
 • vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas;
 • sudaryti sąlygas neformaliajam vaikų ir jaunimo ugdymui.
 • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;
  organizuouoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • tenkinti sociokultūrinius, bendruomenės kultūrinius  poreikius.
 • Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;
  Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas;
  Organizuoti mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

Kultūros centro misija

Teikti kokybiškas ir įvairias kultūrines paslaugas patrauklioje ir techniškai modernioje aplinkoje ugdant ir lavinant įvairaus amžiaus ir poreikio vartotoją. Organizuoti kultūrinius,  renginius, atspindinčius pagrindines etikos vertybes. Sudaryti sąlygas rajono kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę. Per projektus išnaudoti respublikos ir ES fondų teikiamą finansinę paramą, ir taip plėsti savo teikiamų paslaugų spektrą.

Kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Židikų kultūros centro nuostatais.

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS

„Jei žmonių širdyse nėra kultūros, tai niekur jos ir negali būti“ Ž.Diuhamelis

 

ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS

„Jei žmonių širdyse nėra kultūros, tai niekur jos ir negali būti“ Ž.Diuhamelis